AramaArama
Gıda Hattı

Adalet Bakanlığı’ndan yeni dava tarifesi

29 Eylül 2018, 12:19
Paylaş
Adalet Bakanlığı’ndan yeni dava tarifesi

Adalet Bakanlığı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca açılacak davalarda yatırılacak gider avansı tarifesi, hakem ücret tarifesi ile tanık ücret tarifesini yeniledi. Yeni tarifeler, 1 Ekim’den itibaren geçerli olacak.

Adalet Bakanlığının Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile ilişkili tebliğleri, 29 Eylül’de Resmi Gazete’de yayımlandı.

Gider Avansı Tarifesi

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi ile Kanun gereğince dava açılırken mahkeme veznesine yatırılacak olan gider avansının miktarı ile avansın ödenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, davacı, tarifede gösterilen ve her türlü tebligat ve posta ücretleri, keşif giderleri, bilirkişi ve tanık ücretleri ile dosyanın bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtay'a gidiş dönüş ücretleri gibi giderleri kapsayan gider avansını, dava açarken mahkeme veznesine yatırmak zorunda olacak.

Gider avansı miktarı

Davacı; Taraf sayısının beş katı tutarında tebligat gideri, Dava dilekçesinde tanık deliline dayanılmış ve tanık sayısı belirlenmiş ise tanık sayısınca tanık asgari ücreti ve tebligat gideri; tanık sayısı belirtilmemiş ise en az üç tanık asgari ücreti ve tebligat gideri, Dava dilekçesinde keşif deliline dayanılmış ise keşif harcı avansı ile birlikte 95 TL ulaşım gideri, Dava dilekçesinde bilirkişi deliline dayanılmış ise Bilirkişi Ücret Tarifesinde davanın açıldığı mahkeme için öngörülen bilirkişi ücreti, Diğer iş ve işlemler için 60 TL, toplamını avans olarak ödeyecek.

Gider avansının kullanılmayan kısmı, hükmün kesinleşmesinden sonra davacıya iade edilecek.

Geçici hukuki koruma talebi için alınan gider avansının kullanılmayan kısmı verilen karardan sonra talep üzerine iade edilecek.

30 Eylül 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi’ni yürürlükten kaldıran yeni tarife, 1 Ekim 2018 tarihinde yürürlüğe girecek.

adalet-gidahatti

Hakem Ücret Tarifesi

Adalet Bakanlığı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi’ni de yeniledi.

Tarife ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre tahkim yoluyla görülen dava ve işlerde, taraflarla hakem veya hakem kurulları arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaması veya tahkim anlaşmasında bir hüküm bulunmaması ya da taraflarca bu konuda yerleşmiş kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yapılmaması hallerinde hakem veya hakem kuruluna ödenecek ücretin miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlendi.

Tarifede yazılı hakem ücreti, tahkim davasının açıldığı tarihten itibaren nihaî hakem kararı verilinceye kadar yapılan dava ile ilgili iş ve işlemlerin karşılığı olacak. Hakem kararının düzeltilmesi, yorumlanması veya tamamlanması halleri ek ücreti gerektirmeyecek.

Başkanın ücreti, hakemlerden her birine ödenecek hakem ücretinin yüzde on fazlası olarak hesaplanacak.

Anlaşmazlığın, davanın geri alınması, konusuz kalması, feragat, kabul veya sulh nedeniyle, hakem veya hakem kurulunca taraflara delillerin sunulması hususunda süre verilmesinden önce sona ermesi halinde ücret tablosunda belirlenen ücretin yarısına, süre verilmesinden sonra sona ermesi halinde ise tabloda belirlenen ücretin tamamına hükmolunacak.

Hakem ücreti, tahkim yargılamasının sona ermesi ile hak edilecek. Ücret tablosuna göre belirlenecek ücret, hakemler arasında paylaştırılacak.

Ücret tablosu

30 Eylül 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi’ni yürürlükten kaldıran yeni tarife, 1 Ekim 2018 tarihinde yürürlüğe girecek.

yargic-gidahatti

Tanık Ücret Tarifesi

Adalet Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi ile de, Kanun gereğince tanığa ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak 20,00 ilâ 40,00 TL arasında ücret ödenecek. Tanık, hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki konaklama ve beslenme giderleri de karşılanacak.

Tarifeye göre tanığa ödenmesi gereken ücret ve giderler hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmayacak.

Eski tarifeyi yürürlükten kaldıran Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi, 1 Ekim Pazartesi günü yürürlüğe girecek.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.