Gıda Hattı

AB İlerleme Raporu 2007: "Tarım Ve Gıdada İlerleme Çok Sınırlı Oldu"

7 Kasım 2007, 16:41
Paylaş

Avrupa Komisyonu hazırladığı ilerleme raporunda, 33 fasılda Türkiye’nin uyum süreciyle ilgili bir yıllık çalışmalarını değerlendirdi. 2 gün önce yayınlanan ilerleme raporunun Üyelik Yükümlülüklerini Üstlenme Yeteneği Bölümünün Geniş Özeti, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) tarafından, gayriresmi tercüme edilerek kamuoyuna sunuldu.

Rapor özetinde 3 fasılda incelenen Tarım (Fasıl 11), Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı (Fasıl 12) ve Balıkçılık (Fasıl 13) konularında bir çok alanda ilerleme kaydedilmediği, bazı alanlarda ise kısmen uyumun sağlandığı belirtilmekte. İlerleme Raporuna göre, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın yeniden yapılandırılmasında da hiçbir ilerleme kaydedilmedi; ancak, Bakanlığın idari kapasitesi artırıldı.

İşte Fasıllara göre İlerleme Raporu’ndan geniş özetler:

Fasıl 11: Tarım

-Yatay konularda mevzuat uyumunda ilerleme çok sınırlı olmuştur. OTP’deki eğilimin tersine üretime bağlı destek mekanizmalarının önemli bir bölümü uygulanmaya devam etmektedir.Entegre İdare ve Kontrol Sistemi (IACS) ve Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (FADN) oluşturulmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemi AB mevzuatı ile uyumludur.Bununla birlikte çiftçilerin %10’u hala kayıt altında değildir. Arazi tanımlama ve çiftçi kayıt sisteminin daha fazla geliştirilmesi gerekmektedir.

-Kırsal kalkınma alanında katılım öncesi mali yardım aracına (IPARD) ilişkin ödeme ajansı hakkında kanun (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkında Kanun) kabul edilmiştir. IPARD ajansının ulusal akreditasyonuna ilişkin hazırlıklar devam etmektedir. Türkiye’nin IPARD programını zamanında hazırlayıp Komisyon’a sunması IPARD fonlarının tamamından yararlanabilmesi için bir ön koşuldur. IPARD’ın zamanında uygulanması risk altındadır.

-Kalite politikası alanında hiçbir ilerleme kaydedilmemiştir.

-Organik tarım alanında ilerleme kaydedilmiştir. Bu alandaki mevzuat, üretim teknolojisi ve yetkilendirme kurumlarına ilişkin gerekliliklere yönelik bazı AB düzenlemeleri göz önünde tutularak değiştirilmiştir. Türkiye’nin üçüncü ülkeler listesine dahil edilmesine yönelik herhangi bir ilerleme kaydedilmemiştir.

-İkili ticari ilişkiler alanında Türkiye canlı hayvan ve et ithalatına yönelik teknik engelleri kaldırmamıştır.

-Tarım da dahil olmak üzere, Türkiye’nin G. Kıbrıs’a yönelik kısıtlamalarını ilgilendiren politika alanlarını kapsayan 8 fasılda müzakerelerin açılmamasına ve Türkiye’nin Ankara Anlaşması Ek Protokolü’nü bütünüyle uyguladığının Komisyon tarafından teyit edilmesine kadar hiçbir faslın geçici olarak kapatılmamasına karar verilmiştir.

Fasıl 12: Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı

-Gıda güvenliği müktesebatının ulusal mevzuata aktarılması ve uygulanmasında sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Gıda, yem, veterinerlik, hijyen ve resmi kontrollere ilişkin kanunları kapsayan ve bu alandaki müktesebata uyumun temelini oluşturan mevzuat paketi kabul edilmemiştir. Ulusal Gıda ve Yem Acil Uyarı Sistemi oluşturulmuştur. Bununla birlikte çok sayıda uyarı gelmeye devam etmektedir. Uyarılar çoğu zaman aynı şirketlerle ilgilidir.

-Veterinerlik politikası alanında müktesebat uyumuna ilişkin sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Bununla birlikte uygulama iyileşmiştir.

-Hayvan hastalıkları ile mücadele devam etmiştir; ancak, basta sap hastalığı olmak üzere hayvan hastalıklarının kontrolü büyük endişe yaratmaya devam etmektedir. Bulaşıcı süngerimsi beyin hastalığı (TSE) alanında hiçbir ilerleme kaydedilmemiştir.

- Sığır cinsi hayvanların tanımlanması ve kayıt altına alınması ve hareketlerinin izlenmesinde ilerleme kaydedilmiştir. Koyun ve keçilerin tanımlanması ve kayıt altına alınmasına yönelik çalışmalar başlasa da bu konuda önemli bir ilerleme kaydedilmemiştir.

-Türkiye'nin ilk veteriner sınır kontrol noktası İstanbul'da faaliyete geçmiştir. Bunun yanında ithalat kontrol sistemlerine yönelik mevzuat AB müktesebatı ile uyumlu değildir. Evcil hayvanların ticari olmayan hareketlerine yönelik mevzuat müktesebata uyumlu değildir.

-Canlı hayvan ve hayvansal ürünlere ilişkin ithalat kurallarında hiçbir ilerleme kaydedilmemiştir.

-Veteriner kontrollerinin finansmanına ilişkin mevcut sistem AB uygulamaları ile uyumlu değildir.

-Hayvan refahı ve zooteknik konularda hiçbir ilerleme kaydedilmemiştir.

-Gıda ve yemin piyasaya sunulması alanında ilerleme kaydedilmemiştir.

-Hijyen paketinin ulusal mevzuata aktarılması tamamlanmamıştır. Mevcut mevzuat, yürürlükte olmayan AB kurallarına dayanmaktadır.

-Bakanlığın birimleri ve kurumlar arasındaki yetki paylaşımının net olmaması nedeniyle ulusal mevzuata aktarma ve resmi denetimlerde sorunlarla karşılaşılmaktadır.

-Resmi denetime ilişkin idari kapasite, gıda denetmelerinin sayısının artırılması suretiyle iyileştirilmiştir. Bununla birlikte müktesebatın gerektiği şekilde uygulanmasının temin edilmesi için idari kapasitenin daha fazla güçlendirilmesi gerekmektedir. Spesifik sektörlere yönelik hijyen kılavuzları geliştirilmiştir. Akredite laboratuar sayısı 16'ya yükselmiştir.

-Gıda isletmelerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik hiçbir adım atılmamıştır. Gıda isletmelerinin büyük bir çoğunluğu AB hijyen gereklilikleri ile uyumlu değildir.

-Etiketleme, sunuş ve reklam, katkı maddeleri ve saflık kriterleri, öz çözücüleri, hızla dondurulmuş gıda maddeleri, ışınlamış gıdalara ilişkin düzenlemeler büyük ölçüde müktesebat ile uyumludur.

-Tatlandırıcılar ve gıda ile temas halindeki maddelerine ilişkin mevzuat uyumunun tamamlanması gerekmektedir.

-Gıda katkıları, genetiği değiştirilmiş organizmalar ve yeni gıda ürünlerinde mevzuat uyumu tamamlanmamıştır.

-Bulaşanlara ilişkin müktesebatın temel gereklilikleri mevcuttur; ancak, AB uygulamalarına tam uyum sağlanması için bazı değişikliklerin yapılması gerekmektedir. Aflatoksin önemli bir sorun olmaya devam etmektedir

-Gıda Maddelerinde Pestisit Kalıntılarının Resmi Kontrolü için Numune Alma Metodları Tebliği yürürlüğe girmiştir.

-Özel beslenme amaçlı gıdalara ilişkin kurallar ulusal mevzuata aktarılmıştır ve uygulanmaktadır.

-Yemlere ilişkin özel kurallar alanında ilerleme kaydedilmemiştir.

-Tohum Kanunu kabul edilmiş ve tohum çeşitlerine ilişkin ilk yönetmelik yürürlüğe girmiştir.

-Uluslararası anlaşmalara ilişkin olarak Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunmasına ilişkin Uluslararası Birlik Sözleşmesi TBMM tarafından onaylanmıştır. Birliğe Türkiye'nin üyeliği Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilmiştir.

Fasıl 13: Balıkçılık

-Müktesebat uyumunda kayda değer bir ilerleme kaydedilmemiştir. Su Ürünleri Kanunu kabul edilmemiştir. Merkezi idari yapılar yetersizdir. Farklı bakanlıklar ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın farklı birimleri arasında yetkinin dağıtılması durumu devam etmiştir.

Kaynak ve filo yönetimi alanında ilerleme kaydedilmiştir.- 29 balıkçılık liman ofisinin inşaatı tamamlanmıştır. Su ürünleri bilgi sistemi oluşturulmuştur. Bu sistem denetmenlerin, günlük avlanma ve boşaltma bilgilerini merkezi veritabanına kaydetmelerine imkan tanımaktadır. Söz konusu sistem Ortak Balıkçılık Politikası’nın bazı temel gerekliliklerini yerine getirmekle birlikte sistemin daha fazla geliştirilmesi gerekmektedir. Filo kayıt ve gemi izleme sisteminin geliştirilmesine yönelik teknik çalışmalarda ilerleme kaydedilmiştir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, amatör ve ticari avlanma faaliyetlerini düzenlemek üzere sirkülerler yayımlamıştır.Bununla birlikte su ürünleri stok tespiti ve değerlendirilmesi araştırmaları konusunda hiçbir ilerleme kaydedilmemiştir.

*IKV tarafından yapılan gayri resmi çeviriden alıntılanmıştır.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.